Registreerimistasu ja lõivumäärad

Hagi esitamisel tasub hageja Vahekohtule registreerimistasu, summas 55 eurot. Kui registreerimistasu ei ole tasutud või on tasutud ettenähtust vähem, teavitab juhatus hagejat sellest ning annab täiendava tähtaja puuduse kõrvaldamiseks. Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel jäetakse hagi läbivaatamata.

Vahekohtu asja läbivaatamise eest võib Vahekohus lisaks registreerimistasule määrata hagejale tasumiseks ka vahekohtu lõivu. Vahekohtu lõiv määratakse suuruses 3-15% hagihinnast ja selle määramisel võetakse arvesse asja keerukust ja hagihinna suurust.

Tunnistaja üle kuulamise eest Vahekohtu menetluses tasutakse täiendav lõiv summas 100 eurot.

Paikvaatluse läbiviimise eest Vahekohtu menetluses tasutakse lõivu summas 200 eurot.

Registreerimistasule ja vahekohtu lõivule lisandub käibemaks.